gang-war

Gang War (1992)

Bharatam

Bharatam (1992)

chilakapacha-Kapuram

Chilaka Pacha Kapuram (1995)

Navuthu-Bathakalira

Navvuthu Bathakali Ra (2001)

Putiniteke-ra-cheli-telugu

Putintiki Ra Chelli (2004)

Putiniteke-ra-cheli

Putintiki Ra Chelli (2004) (Tamil)